Fallsikring

SAH – Sikkert Arbeid i Høyden

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.Prøv helst å unngå at ansatte må arbeide i høyden. Hvis det ikke er mulig: sørg for at arbeidet blir mest mulig kortvarig (kilde: Arbeidstilsynets temaside for arbeid i høyden).

  • Sikker Jobb Analyse (SJA) har til hensikt å kartlegge/avdekke alle forhold som har betydning for Helse, Miljø og Sikkerhet som kan ha en betydning for arbeidsoppgavene som skal utføres. Dette verktøyet danner grunnlaget for å utarbeide en plan på det som skal gjøres og gjøre nødvendige tiltak for at dette er i henhold til gjeldende forskrifter og krav.
  • Fallsikringsutstyr (PVU) er siste utvei for sikkert arbeid i høyden og brukes kun dersom det ikke er mulig å utføre arbeidet med hjelp av personløfter, godkjent stillas, rekkverk eller på annen måte tilrettelegge arbeidet. De som blant annet skal sette opp rekkverk og stillas vil ofte benytte fallsikringsutstyr som et verktøy i denne prosessen.
  • Redningsutstyr og redningskompetanse er påkrevet dersom en sikker jobbanalyse og plan for utførelse konkluderer med at det er fare for fall til lavere nivå. Hvis en person blir utsatt for fall og blir hengende vertikalt passiv i egen sele vil det oppstå en situasjon som kalles hengetraume. Derfor er det viktig at man har en beredskap for å kunne møte en slik situasjon i form av redningsutstyr og kompetanse til å bruke dette aktivt.
  • Kurs og dokumentert opplæring i bruk av fallsikringsutstyr er arbeidsgivers ansvar og en absolutt nødvendighet for å unngå skader.

Se kurs og opplæring